Home
 
 
My my My my
 
 
 
 
 
 
 Tue 10/13/2020 StartFinishOfclDivisionTeamTypeOpponentNote By 
Morton, Birchwood - Field 2 5:00p 6:15p  >Travel> Mystics 8U Practice    BC 
Morton, Birchwood - Field 3 6:00p 7:30p  TBD Game TBD 43 ft  BC 
7:30p 9:00p  >Travel> Mystics 14U Game PCC 43 ft  BC 
Morton, Birchwood - Field 4 6:00p 7:30p  >Travel> Mystics 14U Game Washington Cobras 43 ft  BC 
7:30p 9:00p  TBD Game TBD 43 ft  BC 
 Thu 10/15/2020 StartFinishOfclDivisionTeamTypeOpponentNote By 
Morton, Birchwood - Field 3 6:00p 7:30p  >Travel> Mystics 14U Practice    BC 
 Sun 10/18/2020 StartFinishOfclDivisionTeamTypeOpponentNote By 
Morton, Birchwood - Field 3 12:00p 1:15p  >Travel> Mystics 8U Practice    BC 
2:00p 3:30p  >Travel> Mystics 12U Practice    BC 
Morton, Birchwood - Field 4 1:00p 2:30p  >Travel> Mystics 10U Practice    BC